Táto webová lokalita je vlastníctvom spoločnosti Delta Water Engineering N.V.
Hydro@Home je značka spoločnosti Delta Water Engineering.

Kontaktné údaje:
Sídlo: Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, Belgicko
Telefón: +32 3 219 50 70
E-mail: info@deltawaterengineering.com
Registračné číslo spoločnosti a IČ DPH: BE0863.958.709

Vstupom na webovú lokalitu a jej používaním výslovne súhlasíte s nasledujúcimi VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI.

Práva duševného vlastníctva
Obsah tejto lokality vrátane značiek, log, kresieb, údajov, názvov produktov alebo spoločností, textov, obrázkov a ďalších prvkov je chránený zákonom o duševnom vlastníctve a patrí spoločnosti Delta Water Engineering alebo iným oprávneným subjektom.

Obmedzenie zodpovednosti
Informácie na tejto webovej lokalite majú všeobecný charakter. Informácie nie sú prispôsobené osobným ani špecifickým okolnostiam, a preto ich nemožno považovať za osobné, odborné či právne poradenstvo pre používateľa. Spoločnosť Delta Water Engineering sa snaží zabezpečiť, aby boli poskytované informácie úplné, správne, presné a aktuálne. Napriek tomuto úsiliu sa môžu v poskytovaných informáciách vyskytovať chyby. Ak poskytované informácie obsahujú chyby alebo ak nie sú k dispozícii určité informácie na tejto stránke alebo dostupné prostredníctvom tejto stránky, spoločnosť Delta Water Engineering urobí všetko pre to, aby to čo najrýchlejšie napravila. Spoločnosť Delta Water Engineering však nemôže niesť zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame straty ani za škody vyplývajúce z používania informácií na tejto lokalite. Ak v informáciách uvedených na tejto lokalite nájdete chyby, môžete kontaktovať správcu stránky.

Obsah tejto lokality (vrátane odkazov) sa môže kedykoľvek upraviť, zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Delta Water Engineering nezaručuje správne fungovanie webovej lokality a nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedná za nedostatočnú prevádzku alebo dočasnú dostupnosť či nedostupnosť webovej lokality, ani za akúkoľvek formu straty alebo škody, či už priamej alebo nepriamej, vyplývajúcej z prístupu k webovej lokality alebo jej používania. Spoločnosť Delta Water Engineering nemôže byť v žiadnom prípade braná na zodpovednosť voči akejkoľvek strane, či už priamo, nepriamo, špeciálne alebo akýmkoľvek iným spôsobom, za akúkoľvek stratu alebo škodu pripísateľnú používaniu tejto lokality alebo inej lokality, a to najmä v dôsledku použitia odkazov alebo hypertextových odkazov, vrátane (bez obmedzenia) všetkých strát, prerušení práce a poškodenia programov alebo iných údajov v počítačovom systéme, zariadeniach alebo iných položkách používateľa.

Webová lokalita môže obsahovať hypertextové odkazy na webové lokality alebo stránky tretích strán alebo na ne nepriamo odkazovať. Umiestnenie odkazov na takéto webové lokality v žiadnom prípade nenaznačuje implicitné schválenie obsahu týchto lokalít. Spoločnosť Delta Water Engineering výslovne vyhlasuje, že nemá žiadnu právomoc nad obsahom alebo inými funkciami týchto webových lokalít a v žiadnom prípade nemôže niesť zodpovednosť za obsah či prvky týchto lokalít ani za akúkoľvek formu straty alebo škody vyplývajúcej z používania týchto lokalít.

Rozhodné právo a príslušné súdy
Na túto lokalitu sa vzťahuje belgické právo. V prípade sporu sú príslušné iba súdy okresu Kortrijk.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Delta Water Engineering spracováva osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte otázky či komentáre týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Delta Water Engineering priamo alebo e-mailom na adrese info@deltawaterengineering.com.

Účely spracovania
Spoločnosť Delta Water Engineering zhromažďuje a spracováva osobné údaje zákazníkov na účely správy zákazníkov a objednávok (vrátane administrácie zákazníkov, sledovania objednávok a dodávok, fakturácie, sledovania platobnej schopnosti, vytvárania profilov a zasielania marketingových materiálov a prispôsobenej reklamy).

Zákonný základ pre spracovanie
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6.1 [(a) súhlas], [(b) (nevyhnutné údaje na plnenie zmluvy)], [(c) (nevyhnutné údaje na splnenie zákonnej povinnosti)], [(f) (nevyhnutné údaje na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti)] všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Algemene Verordening Gegevensbescherming). V rozsahu, v akom sa údaje spracovávajú na základe článku 6.1 [(a) (súhlas)], má zákazník vždy právo svoj súhlas odvolať.

Prevod na tretie strany
Ak je to potrebné na dosiahnutie uvedených účelov, budú sa osobné údaje zákazníka zdieľať s ďalšími spoločnosťami, ktoré sú priamo alebo nepriamo prepojené so spoločnosťou Delta Water Engineering, prípadne s iným partnerom spoločnosti Delta Water Engineering. Spoločnosť Delta Water Engineering zaručuje, že títo príjemcovia prijmú vhodné technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje spravované na účely správy zákazníkov sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných požiadaviek (vrátane tých, ktoré súvisia s účtovníctvom).

Práva týkajúce sa prezerania, opravy, vymazania, obmedzenia, sťažnosti a prenosnosti osobných údajov
Zákazník má kedykoľvek právo nahliadnuť do svojich osobných údajov a opraviť ich, prípadne ich nechať opraviť, ak sú nesprávne alebo neúplné, požiadať o vymazanie svojich údajov, obmedziť ich spracovávanie alebo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovávania osobných údajov na základe článku 6.1 vrátane vytvárania profilu na základe ustanovení. Zákazník má ďalej právo získať kópiu svojich osobných údajov (v štruktúrovanej, obvyklej a strojovo čitateľnej forme) a právo na postúpenie svojich osobných údajov inej spoločnosti. Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv je zákazník povinný:

Priamy marketing
Zákazník má právo bezplatne namietať proti akémukoľvek spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Sťažnosť
Zákazník má právo podať sťažnosť výboru pre ochranu súkromia (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) so sídlom na adrese Drukpersstraat 35, 1000 Brusel, prípadne e-mailom na commission@privacycommission.be.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Webové lokality spoločnosti Delta Water Engineering využívajú rôzne typy súborov cookie. Keď navštívite lokality, do vášho počítačového systému sa môžu uložiť súbory cookie. Cookie je textový súbor, ktorý server webovej lokality ukladá v prehliadači počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej lokality. Súbory cookie nemožno použiť na identifikáciu konkrétnych osôb – súbor cookie dokáže identifikovať iba zariadenie.

Typy súborov cookie

GOOGLE ANALYTICS

Táto webová lokalita používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie (textové súbory uložené vo vašom počítači), ktoré pomáhajú prevádzkovateľovi webovej lokality analyzovať, ako návštevníci webovú lokalitu používajú. Informácie o vašom používaní webovej lokality, ktoré sú generované súbormi cookie (vrátane vašej IP adresy), sa odosielajú spoločnosti Google a tá ich ukladá na serveroch v USA. Spoločnosť Google používa tieto informácie na sledovanie toho, ako sa webová lokalita používa, na generovanie správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak to od nej vyžaduje zákon, alebo v rozsahu, v akom tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodných súvisiacich nastavení v prehliadači. Mali by ste si však uvedomiť, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním informácií zhromaždených spoločnosťou Google spôsobom a na účely opísané vyššie.