Tato webová stránka je majetkem společnosti Delta Water Engineering N.V.
Hydro@Home je značkou společnosti Delta Water Engineering.

Kontaktní údaje:
Sídlo společnosti: Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, Belgie
Telefon: +32 3 219 50 70
E-mail: info@deltawaterengineering.com
Číslo společnosti & DPH: BE0863.958.709

Přístupem na webové stránky a jejich používáním výslovně souhlasíte s následujícími VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI.

Práva duševního vlastnictví
Obsah těchto stránek, včetně značek, log, výkresů, dat, názvů produktů nebo společností, textů, obrázků atd., je chráněn právem duševního vlastnictví a patří společnosti Delta Water Engineering nebo jiným oprávněným osobám.

Omezení odpovědnosti
Informace na těchto webových stránkách jsou obecné povahy. Informace nejsou přizpůsobeny osobním nebo specifickým okolnostem, a proto je nelze považovat za osobní, odborné nebo právní poradenství uživateli. Společnost Delta Water Engineering usiluje o to, aby poskytované informace byly úplné, správné, přesné a aktuální. I přes tuto snahu se v poskytnutých informacích mohou vyskytnout chyby. Pokud poskytované informace obsahují chyby nebo pokud konkrétní informace na těchto stránkách nebo přístupné prostřednictvím těchto stránek nejsou k dispozici, společnost Delta Water Engineering se bude snažit o co nejrychlejší nápravu. Společnost Delta Water Engineering však nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání informací na těchto stránkách. Pokud v informacích uvedených na těchto stránkách naleznete chyby, můžete se obrátit na správce stránek.

Obsah těchto stránek (včetně odkazů) může být kdykoli upraven, změněn nebo doplněn bez předchozího upozornění. Společnost Delta Water Engineering nezaručuje řádné fungování webových stránek a nemůže být v žádném případě činěna odpovědnou za špatné fungování nebo dočasnou dostupnost či nedostupnost webových stránek, ani za jakoukoli formu ztráty nebo škody, ať už přímé nebo nepřímé, vyplývající z přístupu na webové stránky nebo jejich používání. Společnost Delta Water Engineering v žádném případě nemůže být činěna odpovědnou vůči jakékoli straně, ať už přímo, nepřímo, speciálně nebo jakýmkoli jiným způsobem, za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou používáním těchto stránek nebo jiných stránek, zejména v důsledku odkazů nebo hypertextových odkazů, včetně bez omezení všech ztrát, přerušení činnosti a poškození programů nebo jiných dat v počítačovém systému, zařízení nebo jiných předmětů uživatele.

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky nebo stránky třetích stran nebo na ně nepřímo odkazovat. Umístění odkazů na takové stránky v žádném případě neznamená implicitní souhlas s jejich obsahem. Společnost Delta Water Engineering výslovně prohlašuje, že nemá žádnou pravomoc nad obsahem nebo jinými funkcemi těchto webových stránek a v žádném případě nemůže nést odpovědnost za obsah nebo funkce těchto stránek nebo za jakoukoli formu ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek.

Rozhodné právo a příslušné soudy
Na tyto stránky se vztahují belgické zákony. V případě sporu jsou příslušné pouze soudy okresu Kortrijk.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Delta Water Engineering zpracovává osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. V případě dalších informací, dotazů nebo připomínek týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů kontaktujte společnost Delta Water Engineering přímo nebo prostřednictvím webových stránek info@deltawaterengineering.com.

Účely zpracování
Společnost Delta Water Engineering shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem správy zákazníků a objednávek (včetně správy zákazníků, sledování objednávek a dodávek, fakturace, sledování platební schopnosti, profilování a zasílání marketingových materiálů a personalizované reklamy).

Právní základ pro zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku 6.1 [(a) souhlas,] [(b) (nezbytné pro plnění smlouvy),] [(c) (nezbytné pro splnění právní povinnosti)], [(f) (nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti)] obecného nařízení o ochraně údajů (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Pokud jsou údaje zpracovávány na základě článku 6.1 [(a) (souhlas)], má zákazník právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Předání třetím stranám
Pokud je to nezbytné pro dosažení uvedených účelů, budou osobní údaje zákazníka sdíleny s dalšími společnostmi, které jsou přímo či nepřímo propojeny se společností Delta Water Engineering, nebo s jiným partnerem společnosti Delta Water Engineering. Společnost Delta Water Engineering zaručuje, že tito příjemci přijmou odpovídající technická a administrativní opatření k ochraně osobních údajů.

Doba uchovávání dat
Osobní údaje zpracovávané pro účely správy zákazníků budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění zákonných požadavků (včetně těch, které se týkají účetnictví).

Práva týkající se prohlížení, opravy, vymazání, omezení, stížnosti a přenositelnosti osobních údajů
Zákazník má kdykoli právo nahlížet do svých osobních údajů a opravit své údaje nebo je nechat opravit, pokud jsou nesprávné nebo neúplné, nechat své údaje vymazat, omezit zpracování svých údajů nebo podat stížnost týkající se zpracování svých osobních údajů na základě článku 6.1, včetně profilování. Zákazník má dále právo získat kopii svých osobních údajů (ve strukturované, obvyklé a strojově čitelné podobě) a právo na předání svých osobních údajů jiné společnosti. Za účelem uplatnění výše uvedených práv je zákazník vyzván, aby:

Přímý marketing
Zákazník má právo bezplatně vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Stížnost
Zákazník má právo podat stížnost Výboru pro ochranu soukromí (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) na adrese Drukpersstraat 35, 1000 Brusel, nebo e-mailem na adresu commission@privacycommission.be.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Webové stránky společnosti Delta Water Engineering používají různé typy souborů cookie. Při návštěvě stránek mohou být soubory cookie umístěny do vašeho počítače. Soubor cookie je textový soubor, který server webové stránky ukládá do prohlížeče vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webové stránky. Soubory cookie nelze použít k identifikaci jednotlivých osob – soubor cookie může identifikovat pouze zařízení.

Typy souborů cookie

GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie (textové soubory uložené v počítači), které pomáhají provozovateli webových stránek analyzovat, jak návštěvníci webové stránky používají. Informace o vašem používání webových stránek, které jsou generovány soubory cookie (včetně vaší IP adresy), jsou odesílány společnosti Google a ukládány společností Google na serverech v USA. Společnost Google tyto informace používá ke sledování způsobu používání webových stránek, k vytváření zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je k tomu povinna ze zákona nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude kombinovat vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem odpovídajících nastavení ve svém prohlížeči. Měli byste si však být vědomi, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním informací shromážděných společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.